ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಚೆಂದ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಆಗಮಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಎಂದರೆ ಮುಖತುಂಬ ಅಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ತೆಗೆದ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s